KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) YÜKLÜ CAM (“Şirket”) tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusundaki usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

YÜKLÜ CAM; şirket çalışanları, çalışan adayları, müşteriler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını bir öncelik olarak belirlemiştir.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, Şirket tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan “Politika”ya uygun olarak gerçekleştirilir.

1.2. Kapsam

Şirket çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup, Şirket’in sahip olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

2. İLKELER

YÜKLÜ CAM tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:

 1. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde, Kanun’un 4.maddesinde sayılan ilkeler ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken ve işbu Politika’nın 5.2. maddesinde belirtilen teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politika’ya tamamen uygun hareket edilmektedir.
 2. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Şirket tarafından kayıt altına alınmakta ve bu işlemlere ilişkin kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanmaktadır.

III. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilir. Ancak, İlgili Kişi’nin talebi halinde uygun yöntem, gerekçesi açıklanarak seçilecektir.

 1. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Şirket tarafından re’sen veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından Şirket’e başvurulması halinde;
 2. İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve İlgili Kişi’ye bilgi verilmektedir,
 3. Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.

3. SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından güvenli bir biçimde, KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde 5.1. maddede belirtilen fiziki veyahut elektronik ortamlarda özellikle aşağıda sayılan amaçlar çerçevesinde saklanmaktadır.

 1. Ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi.
 2. Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası.

III. Müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi ve müşterilere daha iyi hizmet sunulması.

 1. Şirket güvenliğini sağlamak.
 2. Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat kurmak.
 3. Kişisel verilerin, sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması.

VII. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması.

VIII. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması.

 1. Kişisel verilerin Şirket’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması.
 2. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi.
 3. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından re’sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin

değiştirilmesi veya ilgası.

 1. Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması.

III. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.

 1. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, İlgili Kişi’nin rızasını geri alması.
 2. Veri Sorumlusu’nun, İlgili Kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması.
 3. İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Veri Sorumlusu tarafından kabul edilmesi.

VII. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

4. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİNE İLİŞKİN PRENSİPLER

Şirket tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

 1. Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Anılan sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında aşağıdaki 2. bent kapsamında işlem yapılır.
 2. Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;
 3. Kişisel veriler, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının Şirket nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.
 4. Verinin saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu (örneğin, verinin saklanmasında Şirket’in meşru bir amacının olup olmadığı) sorgulanır. Saklanmasının KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
 5. Verinin saklanmasının KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN ŞİRKET TARAFINDAN SAKLANMASI VE İMHASI USULLERİ

5.1. KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

 1. Elektronik Ortamlar
 • Sunucular
 • Yazılımlar (ofis yazılımları)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası,
 • antivirüs vb. )
 • Kişisel bilgisayarlar (masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, hafıza kart vb.)
 1. Elektronik olmayan ortamlar
 • Kağıt
 • Manuel verİ kayıt sistemler
 • Yazılı, basılı ve görsel ortamlar

5.2. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK’nın 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, Şirket tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

5.2.1. İdari Tedbirler:

YÜKLÜ CAM aşağıdaki idari tedbirleri almaktadır.

 • Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.
 • Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

5.2.2. Teknik Tedbirler:

Şirket aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır.

 • Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
 • Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesierişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
 • Şirket’in bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, sağlanması vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.
 • Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
 • Şirket, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu İlgili Kişi’ye ve Kurul’a bildirmek için Şirket tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
 • Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

6. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMI

Kişisel veri saklama ve imha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına işbu Politika’nın EK-1’inde yer alan listeden ulaşabilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ

Şirket tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler Kanun ve Yönetmelik’te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde Şirket tarafından re’sen yahut İlgili Kişi’nin başvurusu üzerine yine Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen teknikler ile imha edilecektir.

7.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

 1. Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

 1. Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

III. Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

 1. Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

7.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 1. Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde veya uygun diğer yöntemlerle geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

 1. Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, durumun gereğine göre, söz konusu verinin geri getirilemeyecek şekilde silinmesi veya medya ortamının fiziken kullanılamayacak hale getirilmesi yoluyla imha edilir.

7.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, Veri Sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

8. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

YÜKLÜ CAM tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
 • Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Şirket’in İlgili Birimi tarafından yerine getirilir.

SÜREÇ SAKLAMASÜRESİ İMHA SÜRESİ
Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası İş ilişkisinin sona ermesinden sonra 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Genel Kurul İşlemleri 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Personelin işe alımına ilişkin evrak İş ilişkisinin sona ermesinden sonra 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Personel ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması İş ilişkisinin sona ermesinden sonra 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Personelin meslek içi eğitimine ilişkin evrak İş ilişkisinin sona ermesinden sonra 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
İhale/işyeri açma/bakanlıklar müsteşarlıklar evrak hazırlama süreçleri 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Sözleşmelere temel oluşturan evrak 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Sözleşmelerin muhafazası 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
İşe alım İş ilişkisinin sona ermesinden sonra 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Bordrolama İş ilişkisinin sona ermesinden sonra 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Personelin özel sağlık ve ferdi kaza sigorta poliçelerinin hazırlanması İlgili kişinin işten ayrılmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Personele araç tahsisi İlgili kişinin işten ayrılmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Personele kredi kartı tahsisi İlgili kişinin işten ayrılmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları İş ilişkisinin sona ermesinden sonra 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Log/Kayıt/Takip Sistemleri 1 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler Üyelikten veya yönetim kurulundan ayrıldıktan sonra 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Ödeme işlemleri İş ilişkisinin sona ermesinden sonra 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
İş Kazası Raporlama İlgili kişinin işten ayrılmasından itibaren 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Acil Durum Hazırlıkları 10 yıl Saklama süresinin bitiminden sonra 180 gün içinde
Kamera Kayıtları 1 ay Kayıt yapan cihazın kapasitesi nedeniyle en fazla 1 ay süreyle kayıt yapılabilmektedir. Bu yüzden saklama süresinin sonunda kendiliğinden imha edilmektedir.

9. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmelik’in 11. maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirket’te her yıl Mart ve Eylül aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

10. POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır.

11. POLİTİKANIN GÜNCELLEME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

12. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, YÜKLÜ CAM’nin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

13. DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Şirket tarafından hazırlanan işbu Politika 08.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

1-GİRİŞ

6698 sayılı kanun uyarınca kişisel verilerin hem fiziksel hem de elektronik ortamda güvenli bir şekilde korunması, işlenmesi, aktarılması, silinmesi ve imhası YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından azami ölçüde önem gösterilen bir husus olup tüm faaliyetlerimizde bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm faaliyetler işbu Kişisel Verilerin Saklanması, İşlenmesi, Aktarılması, İmhası Politikası’na göre yürütülmektedir.

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., bu Politika’yı kendisine rehber edinerek gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetlerini analiz edecek ve Politika’ya uyum için her türlü teknik ve idari önlemi alacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. Maddesi gereğince herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan bu Politika’nın amacı KVK Kanunu düzenlemelerine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasıdır.

Politika ile yönetilen; Çalışan, Çalışan Adayları, Şirket Yetkilileri, Ziyaretçiler, müşterilerimiz ve  YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  ile ilişki içinde bulunan  diğer gerçek üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır.

KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası arasında çelişki bulunması halinde, yürürlükte bulunan mevzuat uygulama alanı bulacaktır.

2-Amaç

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kişisel verilerin YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika’da, YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  çalışanlarını, çalışan adayları, şirket yetkilileri, müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

3-Kapsam

İşbu politika YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.’nin tüm süreçlerinde uygulanır.

Şirket çalışanları, çalışan adayları, müşteriler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Kurumun sahip olduğu ya da Kurumca yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

4-Tanımlar ve Kısaltmalar

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim hale getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Çalışan

Belirli ve belirsiz süreli, kısmi süreli iş sözleşmelerine istinaden YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  nezdinde çalışan gerçek kişiler  

Çalışan adayı

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.’ye iş başvurusunda bulunarak yada herhangi nedenle özgeçmiş ve kişisel bilgilerini sunan gerçek kişiler

Çalışan Veri Sahibi Başvuru Formu

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. çalışanlarının kişisel veri sahipleri olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

Kişisel sağlık verileri

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi

Kişisel veri

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel  verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

KVK Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

TCK

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Kişisel veri sahibi

KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri Sahibi Başvuru Formu

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Ziyaretçi

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. fiziksel tesislerine çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler

Veri Sorumluları Sicili

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili

Veri Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Politika

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

 

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

5-Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. Maddesine istinaden kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

a.)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde Anayasa başta olmak üzere KVK Kanunu ve diğer  mevzuata / hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkelere hukuka, dürüstlük kurallarına uygun hareket etmektedir.

b.)Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.

c.)Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Şirketimiz, yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

d.) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Şirketimiz tarafından işlenen verilerin belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olması, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. Yine, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak veri işlenmesi yoluna gidilmemektedir. Mevcutta olmayan ve sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlarla kişisel veri toplanmamakta veya işlenmemektedir.

e.)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Şirketimiz kişisel verileri “amaçla sınırlılık ilkesi” nin bir gereği olarak işlendikleri amaç için gerekli olan süreye uygun olarak muhafaza etmektedir.

6-Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

KVK Kanunu 5. Maddesi ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir.

Kanun’da sayılan istisnalar dışında, YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

KVK Kanun 5. maddesinde sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir. 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise KVK Kanunu ‘nun 6. Maddesinde yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir.

Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla sır saklama yükümlülüğü altında ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması
 • Koruyucu hekimlik
 • Tıbbî teşhis
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

7-Kişisel Veri Güvenliği ve Gizliliği İçin Alınan Tedbirler

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

TEKNİK TEDBİRLER

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. kişisel verilerinizi korumak amacıyla her türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar bulunmaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda çalışanlardan gerekli taahhütler alınmaktadır.

Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.

İDARİ TEDBİRLER

Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personele gerekli KVK eğitimleri verir.

-Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlanmaktadır.

-Gizlilik taahhütnameleri hazırlanmaktadır.

-Çalışanlar ile akdedilen iş sözleşmelerine veri güvenliğine ilişkin maddeler eklenmektedir.

Şirketimiz kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere veri güvenliğini yerine getirecek kayıtlar eklemektedir.

-Şirketimiz KVK Kanunu’na uyum için kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.

-Şirketimiz ile veri işleyen kişiler arasında; öğrendikleri kişisel verileri KVK kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacağı, işleme amacı dışında kullanmayacağına ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceğine ilişkin sözleşme akdedilmektedir.

Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin alınan gerekli güvenlik önlemlerine karşın kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVK Kanunu 12. Maddesi gereğince Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve KVK Kurul’una bildirecektir.

8-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından elde edilen kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamlar dahilinde işlenebilecektir;

 • Ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Tarafımızca doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanımıza girmeyen konularda teknolojik hizmet alınması,
 • Şirket alacaklarının tahsilatı için gerekli işlemlerin gerçekleşmesi
 • Müşteriler ve üçüncü kişilerle ürün ve hizmetlerimize ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi ile muhasebe işlemlerinin icrası/takibi,
 • Hukuki iş ve işlemlerin icrası/takibi,
 • Faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi,
 • Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.
 • Mal /hizmet satış sonrası destek hizmetlerin yürütülmesi
 • Sözleşme akdi süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket içi eğitim ve programlarının planlanması ve icrası
 • Hizmet karşılığı fatura tanzimi ve iletilen e-posta adreslerine e- fatura iletilmesi

Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı olup, YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.’nin gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda şirket, en hızlı şekilde belirtilen kategorileri ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Şirketimiz kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit eder. İlgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse bu süreye riayet eder; bir sürenin öngörülmemiş olduğu takdirde kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve/veya Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin sonuna gelinmişse yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir.

İleride kullanılabilme ihtimaline dayanılarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

9-Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

Şirketimiz kişisel veri envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası düzenlemiş olup söz konusu husus bu politika ile yönetilmektedir. 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

 1. a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; talebe konu kişisel verilerinizi silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve tarafınıza bilgi verilir.
 2. b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilir.
 3. c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, talebiniz KVK Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı tarafınıza en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

10- KİŞİSEL VERİ AKTARIM ŞARTLARINA UYGUNLUK

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurt içinde aktarımı işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. bölümünde belirtilen koşullardan birinin sağlanmış olması kaydıyla mümkün olacaktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından ilgili kişinin açık rızası olmadan yurtdışına aktarılamaz. KVK Kanunu’nun 9. maddesi gereğince kişisel veriler; (i) KVK Kanunu mad.5/2 ile mad.6/3’de belirtilen şartlardan birinin varlığı ile kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve (ii) aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerden olması veya iii) ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun izninin bulunması ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

 ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİ GRUPLARI

KİŞİ GRUPLARI

                              TANIM

             AKTARIM AMACI

KANUNEN YETKİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

 

 

 

 

İlgili mevzuat hükümlerine göre YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

KANUNEN YETKİLİ ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ

İlgili mevzuat hükümlerine göre YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 

11-ŞİRKETİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  KVK Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmektedir.

12-Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunun 11. Maddesinde sayılmış haklarına ilişkin taleplerini internet adresinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. iletişim adreslerine posta, e- posta ileterek ya da fiziken şirkete ileterek kullanabilirler. Detaylı bilgiler, internet sitesinde yayınlanan başvuru formunda yer almaktadır. YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.

Bu doğrultuda http://www.yuklucam.com.tr/  adresinden Başvuru Formu ulaşılabilecek “YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

BAŞVURU HAKKI

KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(6) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR 

KVKK Kanunu’nun 28. Maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

a)Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunun 28. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır.

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

CEVAP VERME USULÜ

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanuna uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

KVK Kanunu 13. Maddesi gereğince başvurunuzun yazılı olarak veya kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletilmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahibinin, Kişisel Veri Sahibinin Haklarında yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

13- ŞİRKET İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Bina Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.   tarafından bina ve tesisilerinde güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. binasında güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.   tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. Bina Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

 YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından, güvenliğin sağlanması ve işbu Politika’da belirtilen amaçlarla, YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. binasında misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

İş bu politika, gerekli görüldüğü hallerde revize edilebilir. Bu durumda Politikanın en güncel hali Şirketimizin internet sitesinde yayınlanacaktır.

Politika, YÜKLÜ CAM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.   internet sitesinde yayınlanarak, üçüncü taraflara ve Şirket çalışanlarına duyurulur.

 

WhatsApp
1
Call Now Button